Privacybeleid

Privacy- en cookiestatement 

Privacy- en cookiestatement 

Wie we zijn
Stichting Comité Carnavalsviering Hoensbroek (hierna het CCH) is gevestigd te Hoensbroek. Het CCH organiseert haar evenementen onder de handelsnamen “Optochtkomitee Hoensbroek”, “Oud-Prinsen CCH” en “CCH Gebrook” en is eigenaar en exploitant van de website www.cch-gebrook.nl.  

Privacy algemeen
Het CCH zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de relevante privacywetgeving (Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens/ AVG). Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt zoals beschreven in deze voorwaarden. Voor het overige zullen wij uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Door het gebruik van de website verklaart u deze privacy voorwaarden te hebben gelezen en gaat u ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

Welke (persoons)gegevens verzamelen wij?

  • Bezoekers van onze website

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website. Lees daarover meer in het hoofdstuk cookies. 

Daarnaast verzamelt het CCH slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoekers ter beschikking is gesteld door middel van het invullen van een (inschrijf)formulier. Deze informatie kan onder andere bestaan uit uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en organisatie. 

Het CCH gebruikt de vrijwillig door u, via de website of nadien in een opvolgend contact, verstrekte persoonsgegevens om met u te kunnen communiceren over de uitvoering van evenementen en u te kunnen benaderen voor  nieuwsbrieven en specifieke CCH publicaties en evenementen, e.e.a. uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in). In dat geval kunnen wij de informatie die u op de website heeft achtergelaten, gebruiken om persoonlijke profielen te creëren teneinde onze reacties op verzoeken aan te passen aan uw wensen. U kunt ons altijd verzoeken om te stoppen met de verzending van dergelijke informatie.

  • Persoonsgegevens van zakelijke relaties

Het CCH verwerkt de persoonsgegevens van privépersonen of betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van deze relaties: namen, telefoonnummer en e-mailadres.

Het CCH kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven aan derden indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening van het CCH ten behoeve van de zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan zakenpartners, en onderaannemers (bv. gegevensverwerkers) die namens ons diensten verlenen en in alle overige gevallen waarin het CCH hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Het CCH heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

De bewaartermijnen die het CCH hanteert, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden in ieder geval bewaard tot uiterlijk twee jaar na de beëindiging van de klantrelatie.

Cookies 
Teneinde te kunnen verzekeren dat onze website goed kan worden bestuurd en teneinde verbeterde navigatie te kunnen faciliteren, is het mogelijk dat het CCH gebruik maakt van cookies (dit zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker), zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld. 
Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt meegedeeld aan onze webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie. Met deze gegevens kunnen wij u overigens niet identificeren. Uw IP-adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van uw acces provider of uw bedrijfsnetwerk.

  • In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

U kunt de cookies uitzetten via de browser. Vanwege de diversiteit in browsers, verwijzen we u graag naar de informatiepagina van uw browser of de gebruikershandleiding van uw telefoon of tablet voor het instellen van uw cookie voorkeuren.

Meer informatie over cookie-instellingen in Chrome
Meer informatie over cookie-instellingen in Firefox
Meer informatie over cookie-instellingen in Internet Explorer
Meer informatie over cookie-instellingen in Safari
Meer informatie over cookie-instellingen in Opera

U heeft overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon te verwijderen. Let op: wanneer u cookies weigert en/of verwijdert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer, tablet en telefoon én de browsers waarop u deze handeling uitvoert. Indien u  gebruikmaakt van meerdere computers/ devices en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

  • Google Analytics
    Het CCH maakt géén gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website.