Disclaimer

Gebruik van de website
Via de website van het CCH wordt algemene informatie verstrekt over het CCH en de diensten die het CCH aanbiedt. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of niet bruikbaar is voor het doel waaraan u invulling wilt geven. Ook niet als de informatie op deze website in adviserende vorm is geschreven. Concreet kunnen wij dus geen garantie geven voor de volledigheid, de juistheid of bruikbaarheid van de inhoud van de websites (inclusief de downloads).

 

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruiken van informatie van de website sluiten wij uit. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren, maar wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website, de op of via de website ter beschikking gestelde informatie of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Het handelen op grond van de informatie die u op onze website aantreft, is en blijft dus voor eigen rekening en risico. Onze website garandeert noch ondersteunt evenmin enig product of enige dienst genoemd door derden op onze website, noch staan wij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke publicaties/ producten en/of gedane beweringen, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.
Door gebruikmaking van onze website erkent u ons voorbehoud t.a.v. de hierboven besproken aansprakelijkheid.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle inhoud van de pagina’s op de website, zoals (maar niet beperkt tot) teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, audio- of videoclips en software is eigendom van het CCH, of zijn met instemming van de oorspronkelijke eigenaar gebruikt en zijn dienovereenkomstig beschermd door middel van auteursrechten, merkrechten, octrooirechten en alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan.

U mag de informatie op onze website voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat u vermeldt dat u de informatie hebt gevonden op onze website en dat u de informatie ongewijzigd laat. Als u de informatie op onze website wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet u daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.

Wijzigingen
Het CCH behoudt zich het recht voor de informatie op de website en deze disclaimer zonder voorafgaande mededeling aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u overigens altijd op onze website. Deze versie dateert van Mei 2018.

Toepasselijk recht
Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Klachtenservice
Het CCH stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Want zo kunnen wij proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het ons de kans om de service aan u en andere klanten verder te verbeteren.

U kunt contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Stichting Comité Carnavalsviering Hoensbroek
Postbus 28
6430 AA Hoensbroek

secretariaat@cch-gebrook.nl